สถิติคำศัพท์

จำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่
ลำดับ
หมวด คำใหม่ คำที่บัญญัติแล้ว คำที่เผยแพร่แล้ว รวม
1. การแพทย์ (med) 7 0 36,219 36,226
2. TU Subject Heading (tush) 1 0 17,186 17,187
3. พจนานุกรมศัพท์ สสวท. (ipst-vocab) 0 0 2,896 2,896
4. สิ่งแวดล้อม (pcd) 1 0 2,700 2,701
5. ภูมิสารสนเทศ-สทอภ. (gis-gistda) 2,684 0 0 2,684
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (s-t) 1 0 2,090 2,091
7. เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ (tid) 0 0 1,296 1,296
8. เศรษฐศาสตร์ (eco) 0 0 1,137 1,137
9. การฑูต (dip) 0 0 1,026 1,026
10. บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ (lib) 1 0 881 882
11. อุตุนิยมวิทยา (mt) 0 0 831 831
12. การบัญชี (acc) 0 0 813 813
13. คอมพิวเตอร์ (com) 11 0 568 579
14. นิวเคลียร์ (nu) 0 0 491 491
15. ปิโตรเลี่ยม (petro) 0 0 308 308
16. เทคโนโลยีการศึกษา (tech-edu) 2 0 302 304
17. ตลาดทุน (sec) 0 0 260 260
18. เทคโนโลยียาง (rt) 0 0 189 189
19. ศัพท์วัยรุ่น (x-gen) 114 0 65 179
20. การจัดการความรู้ (km) 2 0 152 154
21. ศัพท์พระราชพิธี (royal) 0 0 129 129
22. Assistive Technology (at) 0 0 88 88
23. ทรัพย์สินทางปัญญา (ips) 0 0 78 78
24. คำที่มักเขียนผิด (wr-th) 0 0 70 70
25. พลังงาน (energ) 1 0 67 68
26. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ict) 1 1 50 52
27. สุขภาพจิต (mh) 0 0 50 50
28. คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด (wr-en) 4 0 43 47
29. การค้าระหว่างประเทศ (ft) 0 0 46 46
30. ชีวจริยธรรม (bioethics) 0 0 29 29
31. เทคโนโลยีชีวภาพ (biotech) 1 0 24 25
32. ธุรกิจ (biz) 0 0 20 20
33. ดาราศาสตร์ (as) 0 0 19 19
34. อื่นๆ (others) 0 0 15 15
35. Climate Change (cc) 2 0 2 4
36. การเงิน-การลงทุน (fi) 0 0 3 3
37. ภัยพิบัติ (di) 0 0 1 1
38. การศึกษา (edu) 0 0 0 0
39. การจัดทำคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (nhis) 0 0 0 0
40. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (hr) 0 0 0 0
รวมทุกหมวด 2,833 1 70,144 72,978
แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่