Abstract

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Abstract
ศัพท์บัญญัติ: บทคัดย่อ, นามธรรม
อักษรย่อ:
ความหมาย: บทคัดย่อ, นามธรรม
รายละเอียด:

Abstract หรือสาระสังเขป หรือบทคัดย่อ เป็นการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของบทความ หนังสือ งานวิจัย และวัสดุสารสนเทศอื่นๆ โดยให้ข้อมูลครบถ้วน สามารถเข้าใจได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวว่าเนื้อหาของสารสนเทศนั้นๆ กล่าวถึงเรื่องอะไร และอาจมีการวิจารณ์และประเมินค่า ช่วยให้ผู้อ่านประหยัดเวลาในการเลือก หรือสำรวจผลงานย้อนหลัง  ซึ่งผู้เขียนการเขียนสาระสังเขป หรือบทคัดย่อต้องเข้าใจเนื้อหาสำคัญทั้งหมดของบทความ หนังสือ งานวิจัยนั้นๆ เสียก่อน จึงจะนำเนื้อหาเหล่านั้นมาเขียนบทคัดย่อได้ดี

ข้อกำหนดทั่วไปของบทคัดย่อจำนวนคำในบทคัดย่อไว้ชัดเจน เช่น ข้อเขียนและวิทยานิพนธ์จะถูกจำกัดให้อยู่ภายในหน้าเดียวหรือประมาณ 300 คำ บทคัดย่อของเอกสารบทความไม่เกิน 250 คำ บทคัดย่อของการบันทึกและการสื่อสารสั้นๆ อื่นๆ จะถูก จะถูกจำกัดเพียง 100 คำ เป็นต้น ดังนั้นผู้เขียนต้องคัดและย่อเนื้อหาให้มีจำนวนคำไม่เกินที่กำหนดไว้ ดังนั้นผู้เขียนต้องปรับแก้บทคัดย่อให้มีจำนวนคำไม่เกินกว่าที่กำหนด

การเขียนบทคัดย่อควรบรรจุคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระสำคัญที่เขียนไว้ด้วย เพราะจะมีประโยชน์ในการค้นหาบทความ หนังสือ งานวิจัย และวัสดุสารสนเทศอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมค้นหา (search engine) ผ่านเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ มักจะมีการค้นหาบทความโดยพิจารณาจาก ชื่อเรื่อง (title) บทคัดย่อ (abstract) และคำสำคัญ (keywords) เป็นหลัก จะทำให้สามารถถูกค้นหาได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

 

Reitz, Joan M. (2004).  abstract.  Retrieved September 26, 2014, From http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a.aspx#abstract

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์