Mercury biosensor

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Mercury biosensor
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ปรอทไบโอเซนเซอร์
รายละเอียด: ดร. อัญชลี สำเภา และคณะ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พัฒนาปรอทไบโอเซนเซอร์เพื่อเป็นทางเลือกในการติดตามปริมาณปรอท ทดแทนการหาปริมาณปรอทที่ต้องอาศัยเครื่องมือราคาแพงด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโตรเมตรี โดยเทคนิคนี้ใช้เวลาในการตรวจหาต่อตัวอย่างนาน ราคาการตรวจหาต่อตัวอย่างสูง ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ นอกจากนี้ต้องเตรียมตัวอย่างให้เหมาะสมต่อการตรวจหาของเครื่องมือ

ปรอทไบโอเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นอาศัยหลักการตรวจหาทางอ้อม โดยอาศัยหลักการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์กลูโคสออกซิเดสด้วยปรอท ในขณะที่ไม่มีปรอท เอนไซม์กลูโคสออกซิเดสจะทำงานและให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ออกมาทำหน้าที่เป็นสารตัวกลางทางไฟฟ้า เมื่อให้ศักย์กระตุ้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้เกิดอิเล็กตรอนและได้สัญญาณกระแสซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณกลูโคส ในการใช้ปรอทไบโอเซนเซอร์เพื่อหาปริมาณปรอทจะเติมกลูโคสมากเกินพอที่ปริมาณค่าคงที่ค่าหนึ่ง จากนั้นจะเติมปรอทเพื่อไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์กลูโคสออกซิเดสส่งผลให้การผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์น้อยลง เมื่อสร้างกราฟมาตรฐานของเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์กับปริมาณปรอทจะสามารถนำไปเทียบหาปริมาณปรอทในสิ่งแวดล้อมได้

งานวิจัยได้ใช้ไบโอเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดสอบหาปริมาณปรอทในน้ำตัวอย่างจากแหล่งน้ำในธรรมชาติเทียบกับวิธีมาตรฐานคือแกรไฟต์เฟอร์เนสอะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโตรเมตรี (GFAAS) พบว่าทั้งสองวิธีให้ค่าสถิติ t-test ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แต่ไบโอเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นมีข้อดีคือ ไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง ราคาการตรวจหาต่อตัวอย่างถูกลง ใช้เวลาในการตรวจหาสั้น มีความไวในการตรวจหาดี และมีความจำเพาะเจาะจงสูง

แหล่งที่มา
อัญชลี สำเภา. "ไบโอเซนเซอร์ : การสร้าง การทำงาน และประโยชน์ของไบโอเซนเซอร์" เทคโนโลยีวัสดุ. 62 : 13-18 : มกราคม - มีนาคม 2554.
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี