Duplicate

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Duplicate
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: จำลอง ทำซ้ำ ถ่ายสำเนา
รายละเอียด: การทำซ้ำ โดยคัดลอกจากกัน เป็นอีกอันหนึ่ง หรืออีกชุดหนึ่ง หรือสำเนา 2 ใบ หรือเป็นคู่ หรือทำสำเนา ในบริบทของห้องสมุดคือ การสำเนาเพิ่มเติมรายการที่อยู่ใน collection ของห้องสมุดที่มีไม่มีความจำเป็นต้องซื้อตัวเล่มฉบับจริง ซึ่งอาจจะมีราคาค่อนข้างสูง (ในกรณีที่มีงบประมาณจัดซื้อจัดหาน้อย) นอกจากนี้ยังหมายถึงกระบวนการของการทำสำเนาเดียวหรือหลายของเอกสารต้นฉบับ
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์