ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี