Reader’s advisory service

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Reader’s advisory service
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: บริการแนะนำการอ่าน
รายละเอียด: บริการแนะนำการอ่าน (Readers’ Advisory Service) เป็นบริการสำคัญที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่าน พัฒนานิสัยรักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดที่มีปัญหาในการอ่าน ผู้ที่ไม่อยากอ่านหนังสือ หรือเลือกหนังสืออ่านไม่เหมาะสมกับความต้องการ ของตน โดยบรรณารักษ์จะให้บริการช่วยเลือกสารสนเทศที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้ หรือแนะนำการเลือกสารสนเทศ คอยให้บริการแนะนำหนังสือและการอ่านแก่ผู้ใช้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหนังสือหรือผู้เขียน โดยเฉพาะ หรือจัดฉายภาพยนตร์สั้นแนะนำหนังสือ เพื่อดึงดูดความสนใจให้กับผู้ใช้ และอาจรวบรวมรายชื่อหนังสือเพื่อเสนอแนะให้แก่ผู้ใช้ โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับหนังสือที่ผู้อ่านชอบและทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานการศึกษาอื่น ๆ ในชุมชน ในการให้คำปรึกษาด้านการอ่านสำหรับเด็กวัยรุ่นมักจะจัดให้โดยบรรณารักษ์ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการสำหรับเด็กหรือวัยรุ่น โดยอาศัยการพิจารณาจากอายุ ความสนใจ และระดับการอ่านของผู้ใช้
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์