Author abstract

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Author abstract
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: สาระสังเขปของผู้แต่ง
รายละเอียด: สาระสังเขปของผู้แต่ง (Author abstract) เป็นสาระสังเขปที่เขียนโดยผู้เขียนบทความ การทำสาระสังเขปโดยผู้เขียนบทความนี้สำนักพิมพ์วารสารนิยมทำกันมาก โดยสำนักพิมพ์จะพิมพ์สาระสังเขปไว้ตอนเริ่มต้นบทความ ซึ่งสาระสังเขปนี้อาจนำมาใช้ได้อีกในการจัดทำวารสารสาระสังเขป ถ้าผู้เขียนบทความไม่มีความชำนาญในการทำสาระสังเขป จะมีผลทำให้สาระสังเขปนั้นไม่ได้เนื้อหาวิชาหรือความรู้เกี่ยวกับบทความนั้นมากนัก อย่างไรก็ตามเพื่อขจัดข้อบกพร่องดังกล่าว สำนักพิมพ์บางแห่งจึงปรับปรุงแก้ไขสาระสังเขปนั้นก่อนจัดพิมพ์บทความวารสาร
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์