Ancient inscription

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Ancient inscription
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: จารึกโบราณ
รายละเอียด: จารึก หมายถึง ร่องรอยตัวอักษรโบราณที่ปรากฎบนวัตถุที่มีความแข็งแรงคงทนถาวร เช่น แผ่นศิลา แผ่นไม้ และแผ่นโลหะชนิดต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นเงิน แผ่นทอง เป็นต้น โดยการเขียนหรือบันทึกลายลักษณ์อักษรลงบนแผ่นศิลาและแผ่นวัตถุเนื้อแข็งชนิดต่าง ๆ ด้วยการใช้เครื่องมือทำด้วยเหล็กที่มีปลายแหลมคม เรียกว่า เหล็กจาร เขียนเป็นร่องลึกรอยรูปอักษรลงบนแผ่นศิลาและแผ่นวัตถุเนื้อแข็งชนิดต่าง ๆ และด้วยเหตุที่วัตถุซึ่งนำมาใช้รองรับการเขียนด้วยเหล็กจารมีลักษณะแข็งแรงและคงทนถาวร อีกทั้งรอยรูปอักษรที่ปรากฏบนวัตถุนั้นก็มีรูปลักษณ์เช่นเดียวกันการจารึก จึงรวมเรียกเอกสารประเภทนี้ว่า จารึกเช่นเดียวกัน โดยเรียกชื่อตามวัตถุนั้นๆ เช่น จารึกบนแผ่นศิลาหรือก้อนหิน เรียกว่า ศิลาจารึก บนแผ่นดินเผา เรียกว่า จารึกบนแผ่นดินเผา บนแผ่นดีบุก เรียกว่า จารึกบนแผ่นดีบุก เป็นต้น สำหรับเรื่องราวที่จารึกไว้บนวัตถุต่างๆ ที่พบในประเทศไทย ส่วนมากจะเป็นเรื่องราวของพระมหากษัตริย์และศาสนา จารึกเหล่านี้มีทั้งที่เป็นตัวอักษรภาษาไทย ภาษาขอม ภาษามอญ ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์