Abstract Bulletin

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Abstract Bulletin
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: วารสารสาระสังเขป
รายละเอียด:         วารสารสาระสังเขป(Abstract bulletin) เป็นการจัดทำสาระสังเขปในรูปของวารสาร มีจำหน่ายในท้องตลาดหรืออาจพิมพ์แจกจ่ายในวงจำกัดก็ได้  เช่น วารสารที่ออกโดยห้องสมุดเฉพาะ จะมีสาระสังเขปของบทความวารสาร  วิทยานิพนธ์  รายงานการวิจัย  และทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของห้องสมุด  เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบเนื้อเรื่องย่อของทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุดประกอบการพิจารณาเลือกใช้ เป็นการช่วยประหยัดเวลาของผู้ใช้   โดยจัดเรียงลำดับเรื่องตามหัวข้อวิชาหรือเรียงตามระบบการจัดหมวดหมู่  มีการจัดทำดรรชนีสำหรับค้นรายการในฉบับต่าง ๆ ให้ด้วย    เพื่อให้ให้ใช้ค้นเรื่องได้โดยสะดวก ดรรชนีนี้มักจัดทำเป็นประจำปี และโดยมากจะเป็นดรรชนีผู้แต่งกับดรรชนีหัวเรื่อง

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์