Web-based instruction

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Web-based instruction
ศัพท์บัญญัติ: การสอนบนเว็บ การสอนโดยใช้เว็บเป็นฐาน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การสอนบนเว็บ การสอนโดยใช้เว็บเป็นฐาน การเรียนการสอนผ่านเว็บ
รายละเอียด:           ราชบัณฑิตได้บัญญัติคำศัพท์ "Web-Based Instruction" ไว้ว่า การสอนโดยใช้เว็บเป็นฐานหรือการสอนบนเว็บ อย่างไรก็ตามพบว่ามีการใช้คำว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บ คอร์สออนไลน์ โฮมเพจรายวิชา เป็นต้น ในเอกสารวิชาการอื่นๆ ที่ให้ความหมายเดียวกันกับการสอนบนเว็บด้วย Web Base Instruction เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ E-Education และเป็นส่วนย่อยของระบบใหญ่ E-Commerce ซึ่ง Web Base Instruction เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางด้านเวลาและสถานที่ โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของ World Wide Web ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดผ่านเว็บนี้อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้

          คุณลักษณะสำคัญของ Web Base Instruction ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ สามารถนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia)  เป็นระบบเปิด (Open System) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้มีอิสระในการเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วโลก  มีทรัพยากรเพื่อการสืบค้นออนไลน์มากมาย ไม่มีข้อจำกัดทางสถานที่และเวลาของการสอนบนเว็บ (Device, Distance and Time Independence) คือผู้เรียนสามารถเรียนตอนไหน เวลาใดก็ได้ เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  อนุญาตให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุม (Learner Controlled) คือผู้เรียนสามารถเรียนตามความพร้อม ความถนัดและความสนใจของตน  มีความสมบูรณ์ในตัวเอง (Self - Contained) ทำให้ผู้เรียนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมดผ่านเว็บได้ อนุญาตให้มีการติดต่อสื่อสารทั้งแบบเวลาเดียว (Synchronous Communication) เช่น Chat และต่างเวลากัน (Asynchronous Communication) เช่น Web Board เป็นต้น

            การจัดการเรียนการสอนบนเว็บสามารถทำได้ 3 ลักษณะด้วยกันได้แก่ การจัดการเรียนการสอนบนเว็บโดยที่ไม่ต้องมีการเข้าชั้นเรียน  ในขณะที่การจัดการเรียนการสอนบนเว็บส่วนใหญ่ก็ยังมีการนัดหมายมาเข้าชั้นเรียนบ้าง  การจัดการเรียนการสอนบนเว็บเพื่อเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหาของแต่ละวิชา 

            การจัดการเรียนการสอนบนเว็บนี้ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมในเรื่องทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ การสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องมือต่างๆ บนเครือข่ายเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างโฮมเพจสำหรับวิชาที่ตนสอน การจัดหาแหล่งความรู้ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า เป็นต้น นอกจากนี้การออกแบบบทเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นการสอนบนเว็บให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการออกแบบเนื้อหาควรเป็นไปตามหลักการออกแบบการสอนซึ่งสนับสนุนการสอนในลักษณะออนไลน์ รวมทั้งหลักการออกแบบการสอนทางคอมพิวเตอร์ (CAI) ควรมีการใช้งานความสามารถของเว็บในการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะมัลติมีเดียเพื่อถ่ายทอดการสอนที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด เช่นการใช้ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ แสดงเนื้อหาที่ให้ความสมจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การออกแบบหน้าจอที่จูงใจผู้เรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ และควรเป็นไปตามหลักการออกแบบพื้นที่ใช้งาน (Function Area) ควรมีการใช้สีและกราฟฟิกที่เหมาะสม มีการแบ่งหน้าจอออกเป็นสัดส่วนโดยยึดหลักความชัดเจนและความคงตัว (Clarity and Consistency)

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์