Arrangement

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arrangement
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การจัดลำดับเนื้อเรื่อง
รายละเอียด: Arrangement หมายถึง การจัดลำดับเนื้อเรื่อง มีความสำคัญต่อการใช้หนังสือ โดยเฉพาะการจัดลำดับเนื้อเรื่องของหนังสืออ้างอิง เพราะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปิดค้นเรื่องที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้นเมื่อทราบวิธีจัดเรียงลำดับเนื้อหา การจัดเรียงลำดับเนื้อหาทำได้หลายวิธี ได้แก่

  1. การเรียงตามลำดับอักษรซึ่งใช้แพร่หลายในหนังสืออ้างอิงเกือบทุกประเภท ซึ่งค้นเรื่องต่าง ๆได้สะดวก
  2. การเรียงตามลำดับเวลาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง ตามวันเดือนปี หรือยุคสมัย การใช้หนังสืออ้างอิงที่เรียงลำดับแบบนี้จึงจำเป็นต้องทราบช่วงเวลาของเรื่องที่ต้องการคำตอบเสียก่อน
  3. การจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ โดยจัดกลุ่มเนื้อเรื่องหรือสาระในหนังสืออ้างอิงไว้เป็นหมวดหมู่ เป็นประเภทของเรื่อง หรือเป็นกลุ่มตามลักษณะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง
  4. การจัดเรียงตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เป็นทำเลที่ตั้ง ภูมิภาค ประเทศ
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์