Law library

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Law library
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ห้องสมุดกฎหมาย
รายละเอียด: ห้องสมุดกฎหมาย (Law library) เป็นห้องสมุดเฉพาะประเภทหนึ่งที่มีทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัยทางกฎหมายในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมายตามแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษา (Case law) กฎหมายที่ตราขึ้นมาโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างประเทศ คำพิพากษาของศาล เอกสารอ้างอิงทางกฎหมาย วารสารกฎหมาย และเครื่องมือช่วยสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อช่วยคณาจารย์และนักศึกษากฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา นักกฎหมาย และบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการค้นหาและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่าง ๆ โดยปกติห้องสมุดกฎหมายจะได้รับการดูแลโดยศาล โรงเรียนกฎหมาย หรือบริษัทกฎหมาย โดยมีบรรณารักษ์ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเป็นผู้กำกับดูแลงานห้องสมุด
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์