Acronym

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acronym
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: คำย่อ
รายละเอียด: Acronym หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำเอาอักษรย่อของชื่อเฉพาะหรือวลีมารวมกัน ส่วนประกอบของคำย่อเหล่านี้อาจเป็นอักษรแต่ละตัวหรือเป็นส่วนหนึ่งของคำ คำย่อบางคำสามารถอ่านได้ เช่น IFLA มาจากอักษรย่อชื่อของ International Federation of Library Association ในภาษาอังกฤษ คำย่อเหล่านี้นี้มีประวัติการใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันมีคำย่อต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งได้มาจากชื่อของหน่วยงาน องค์การ สถาบัน โครงการ เป็นต้น และมีการใช้คำย่อเหล่านี้อย่างแพร่หลาย นอกจากนั้นยังมีการจัดทำพจนานุกรมคำย่อด้วย การเขียนคำย่ออาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดหลังอักษรนั้นๆ โดยนิยมนำเอาอักษรต้นพยางค์ หรือสองสามตัวแรก แต่บางครั้งก็ใช้อักษรท้ายพยางค์ ในภาษาไทย เมื่ออักษรย่อมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป จะใส่จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว (ไม่ใส่ทีละอักษร) เช่น อบต. ยกเว้นบางตัวที่เคยมีใช้กันมาก่อนจนเป็นที่ยอมรับแล้ว เช่น น.ส. ร.ร. พ.ศ. เป็นต้น ในภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาที่ใช้อักษรลาติน ส่วนใหญ่จะไม่มีจุด เช่น APEC, ASEAN, UNESCO เป็นต้น
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์