apparent weightlessness

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: apparent weightlessness
ศัพท์บัญญัติ: สภาพเสมือนไร้น้ำหนัก
อักษรย่อ:
ความหมาย: สภาพที่ไม่มีแรงเนื่องจากน้ำหนักวัตถุกระทำต่อพื้นที่รองรับวัตถุ สภาพนี้เกิดขึ้นขณะที่วัตถุและพื้นที่รองรับมีการตกแบบเสรี (ดู free fall ประกอบ)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.