base quantity

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: base quantity
ศัพท์บัญญัติ: ปริมาณฐาน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ปริมาณหลักของระบบปริมาณระหว่างประเทศ ปริมาณฐานมี 7 ปริมาณ คือ ความยาว มวล เวลา กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิอุณหพลวัติ ปริมาณของสาร และความเข้มของการส่องสว่าง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.