acid-base indicator

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: acid-base indicator
ศัพท์บัญญัติ: อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส
อักษรย่อ:
ความหมาย: สารที่มีสมบัติเปลี่ยนสีได้ ใช้สำหรับตรวจสอบระดับของความเป็นกรดและเบสของสารละลาย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.