adjacent

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: adjacent
ศัพท์บัญญัติ: จุดยอดประชิด
อักษรย่อ:
ความหมาย: จุดยอด u และ จุดยอด v ของกราฟเป็น จุดยอดประชิด (adjacent vertices) ก็ต่อเมื่อมีเส้นเชื่อมระหว่างจุดทั้งสอง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.