population control

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: population control
ศัพท์บัญญัติ: การควบคุมจำนวนประชากร
อักษรย่อ:
ความหมาย: การจำกัดจำนวนประชากรให้เพิ่มในอัตราที่สัมพันธ์กับปริมาณอาหารและพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจเป็นไปโดยธรรมชาติ หรือถูกควบคุมโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทำหมัน เป็นต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.