blood smear

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: blood smear
ศัพท์บัญญัติ: บลัดสเมียร์
อักษรย่อ:
ความหมาย: การทำให้เลือดแผ่กระจายออกไปบนแผ่นสไลด์เพื่อศึกษาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.