Aperture card

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aperture card
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: บัตรอเพอร์เจอร์
รายละเอียด: บัตรอเพอร์เจอร์ (Aperture Card) เป็นบัตรเจาะรู (Punched card) ชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นบัตรแข็ง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 1/4" x 7 1/2" และมีช่องสี่เหลี่ยมสำหรับใส่แผ่นไมโครฟิล์มขนาด 16 หรือ 35 มม. ส่วน ใหญ่มักใช้ขนาด 35 มม. และมีความยาวของฟิล์มประมาณ 1.9 นิ้ว โดยที่บัตรอเพอร์เจอร์ 16 มม. ใช้สำหรับบันทึกเอกสาร 25 แผ่น หรือน้อยกว่านั้น เช่น เวชระเบียน เป็นต้น และบัตรอเพอร์เจอร์ 35 มม. ใช้สำหรับบันทึกแผนที่และงานเขียนแบบทางวิศวกรรมอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ส่วนบนของบัตรอาจมีการเจาะเป็นรหัสไว้ด้วยรหัสฮอลเลอริท (Hollerith Code) ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาพไมโครฟิล์ม เพื่อใช้ค้นคืนข้อมูลและใช้ทำดัชนีโดยอัตโนมัติสำหรับภาพที่สแกน สำหรับการอ่าน การพิมพ์ข้อมูล และการสแกนแถบไมโครฟิล์มบนบัตรอเพอร์เจอร์นั้นต้องใช้เครื่องอ่าน เครื่องพิมพ์ และเครื่องสแกนบัตรอเพอร์เจอร์โดยเฉพาะ

ในปัจจุบันบัตรอเพอร์เจอร์ยังคงเป็นสื่อสารนิเทศที่มีบทบาทสำคัญและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดเก็บ การจัดเรียง การทำสำเนา และการค้นคืนเอกสารสำหรับงานเขียนแบบทางวิศวกรรม พิมพ์เขียว แผนที่ ซึ่งบริษัท และองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ยังคงใช้บัตรอเพอร์เจอร์ ในการจัดเก็บภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แม้จะมีระบบดิจิตอลค่อยๆ เข้ามาแทนที่แล้วก็ตาม
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์