acid-base titration

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: acid-base titration
ศัพท์บัญญัติ: การไทเทรตกรด - เบส
อักษรย่อ:
ความหมาย: กระบวนการหาปริมาตรหรือความเข้มข้นของสารละลายกรด เมื่อทราบความเข้มข้นและปริมาตรของเบสหรือกลับกัน โดยอาศัยการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมหรือการเปลี่ยน pH สำหรับบอกจุดยุติของปฏิกิริยาการสะเทิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.