acid dissociation constant

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: acid dissociation constant
ศัพท์บัญญัติ: ค่าคงที่การแตกตัวของกรด
อักษรย่อ:
ความหมาย: ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาที่โมเลกุลหรือไออนที่เป็นกรดทำปฏิกิริยากับน้ำให้ไฮโดรเนียมไอออน นิยมใช้อักษรย่อ Ka เป็นค่าที่บอกให้ทราบว่ากรดใดจะแตกตัวให้ H+ หรือ  H3O+ ได้มากน้อยเพียงใด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.