polarity

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: polarity
ศัพท์บัญญัติ: สภาพขั้ว
อักษรย่อ:
ความหมาย: ภาวะทางไฟฟ้าของวัตถุหรือของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แสดงความเป็นขั้วบวกและขั้วลบ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.