altitude

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: altitude
ศัพท์บัญญัติ: ระดับความสูง, ระดับความสูงเชิงมุม
อักษรย่อ:
ความหมาย: 1. ระยะที่วัดจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปในแนวดิ่ง 2. มุมแสดงตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้าโดยวัดจากแนวขอบฟ้าขึ้นไป
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.