aperture

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: aperture
ศัพท์บัญญัติ: ช่องรับแสง
อักษรย่อ:
ความหมาย: ช่องให้แสงผ่านในทัศนูปกรณ์  เช่น กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ช่องนี้อาจปรับขนาดให้แสงผ่านเข้ามากน้อยได้ตามที่ต้องการ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.