atmospheric pressure

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: atmospheric pressure
ศัพท์บัญญัติ: ความดันบรรยากาศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความดันเนื่องจากน้ำหนักของอากาศที่อยู่เหนือโลก ความดัน 1 บรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลมีค่าเท่ากับ 1.01325 x 105 Pa                                                      หรือ 1.01325 x 105 N/m2    
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.