absolute humidity

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: absolute humidity
ศัพท์บัญญัติ: ความชื้นสัมบูรณ์
อักษรย่อ:
ความหมาย: มวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศหนึ่งหน่วยปริมาตร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.