adrenocorticotrophin [adrenocorticotrophic hormone] (ACTH)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: adrenocorticotrophin [adrenocorticotrophic hormone] (ACTH)
ศัพท์บัญญัติ: อะดรีโนคอร์ติโคโทรฟิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ทำหน้าที่กระตุ้นอะดรีนัลคอร์เทกซ์ของต่อมหมวกไตให้สร้างฮอร์โมนตามปกติ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.