adenine

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: adenine
ศัพท์บัญญัติ: อะดีนีน
อักษรย่อ:
ความหมาย: เบสชนิดหนึ่งเป็นผลึกสีขาว  สูตรเคมีคือ C5H5N5 เป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก พบใน DNA และ RNA
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.