adrenaline [epinephrine]

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: adrenaline [epinephrine]
ศัพท์บัญญัติ: อะดรีนาลีน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ฮอร์โมนที่สร้างจากอะดรีนัลเมดัลลาของต่อมหมวกไต  ฮอร์โมนนี้จะถูกระต้นให้หลั่งออกมาเมื่อร่างกายเกิดอารมณ์เครียด เช่น โกรธ  ดีใจ  ตื่นเต้น เป็นต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.