Avogadro's hypothesis

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Avogadro's hypothesis
ศัพท์บัญญัติ: สมมติฐานของอาโวกาโดร
อักษรย่อ:
ความหมาย: สมมติฐานที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับจำนวนโมเลกุลของแก๊ส  มีใจความสำคัญว่าแก๊สที่มีปริมาตรเท่ากันวัดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันจะมีจำนวนโมเลกุลเท่ากัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.