Avogadro's number

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Avogadro's number
ศัพท์บัญญัติ: เลขอาโวกาโดร
อักษรย่อ:
ความหมาย: จำนวนอนุภาค(โมเลกุล อะตอมหรือไอออน) ที่มีอยู่ในสารปริมาณ 1 โมล มีค่าเท่ากับ 6.02 x 1023
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.