analysis

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: analysis
ศัพท์บัญญัติ: การวิเคราะห์
อักษรย่อ:
ความหมาย: วิธีการพิสูจน์หรือหาองค์ประกอบหรือหาปริมาณของสาร  มีอยู่ 2 แบบ คือ คุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.