alternate-interior angles

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: alternate-interior angles
ศัพท์บัญญัติ: มุมแย้ง
อักษรย่อ:
ความหมาย: มุมที่เกิดจากเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงใด ๆ ตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป ดังรูป      เป็นมุมแย้งของ    หรือกลับกัน    เป็นมุมแย้งของ    หรือกลับกัน  
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.