angle of elevation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: angle of elevation
ศัพท์บัญญัติ: มุมเงย
อักษรย่อ:
ความหมาย: มุมที่มีแขนของมุมแขนหนึ่งอยู่ในระดับสายตาและอีกแขนหนึ่งเชื่อมระหว่างตาของผู้สังเกต และวัตถุซึ่งอยู่สูงกว่าระดับสายตา จากรูป คือ มุมเงย  
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.