step function

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: step function
ศัพท์บัญญัติ: ฟังก์ชันขั้นบันได
อักษรย่อ:
ความหมาย: ฟังก์ชันที่มีค่าคงตัวเป็นช่วง ๆ และกราฟของฟังก์ชันมีลักษณะคล้ายขั้นบันได
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.