ATP

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ATP
ศัพท์บัญญัติ: เอทีพี
อักษรย่อ:
ความหมาย: ดู adenosine triphosphate
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.