arthropod

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: arthropod
ศัพท์บัญญัติ: อาร์โทรพอด
อักษรย่อ:
ความหมาย: สัตว์ในไฟลัมอาร์โทรโพดา ลำตัวเป็นปล้อง ทั้งขาและหนวดมีลักษณะต่อกันเป็นข้อ  เช่น  แมลงทุกชนิด  เป็นต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.