anther

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: anther
ศัพท์บัญญัติ: อับเรณู
อักษรย่อ:
ความหมาย: ส่วนหนึ่งของเกสรเพศผู้มีลักษณะเป็นกระเปาะ เป็นแหล่งสร้างและเก็บละอองเรณู
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.