age structure diagram

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: age structure diagram
ศัพท์บัญญัติ: แผนภาพโครงสร้างอายุของประชากร
อักษรย่อ:
ความหมาย: แผนภูมิแท่งซ้อนกันเป็นรูปพีระมิดซึ่งแสดงให้เห็นจำนวนประชากรโดยกำหนดวัยหรือพัฒนาการทางด้านสืบพันธุ์เป็นเกณฑ์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.