autotrophic bacteria

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: autotrophic bacteria
ศัพท์บัญญัติ: แบคทีเรียที่สร้างอาหารได้เอง
อักษรย่อ:
ความหมาย: แบคทีเรียที่ดำรงชีวิตโดยสร้างอาหารได้เองจากการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือสังเคราะห์ทางเคมี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.