air sac

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: air sac
ศัพท์บัญญัติ: ถุงลม (ของนก)
อักษรย่อ:
ความหมาย: ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.