asexual reproduction

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: asexual reproduction
ศัพท์บัญญัติ: การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การสืบพันธุ์แบบไม่มีการผสมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เช่น พืชอาจสืบพันธุ์โดยการแตกหน่อและสัตว์อาจสืบพันธุ์โดยการแบ่งตัว เป็นต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.