adaptation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: adaptation
ศัพท์บัญญัติ: การปรับตัว
อักษรย่อ:
ความหมาย: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.