Aggregator

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aggregator
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ตัวแทนจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: Aggregator เป็นคำที่ใช้เรียกตัวแทนในการจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดวารสารจำหน่ายเป็นชุด (Package) ให้แก่ห้องสมุด หรือสถาบันบริการสารสนเทศประเภทต่างๆ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดหา จัดทำเครื่องมือค้นหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และบริการจัดทำบรรณานุกรมสำหรับเอกสารฉบับเต็มของวารสารที่สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ โดยจะทำสัญญากับสำนักพิมพ์หรือผู้ผลิตเป็นจำนวนมากเพื่อเสนอรายชื่อวารสารเป็นกลุ่มแบบเหมารวมและเสนอขายให้ห้องสมุดโดยจำหน่ายเป็นชุด (Package) การจัดหาวารสารวิธีนี้ผู้ผลิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการตลาด รวมทั้งการจัดโปรแกรมและเทคโนโลยี โดยตัวแทนจะเป็นผู้เลือกและจัดหาชุดวารสารแทนบรรณารักษ์ และจัดการตลาด จัดโปรแกรม และลงทุนด้านเทคโนโลยีแทนสำนักพิมพ์ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากราคาวารสารที่ซื้อจากสำนักพิมพ์ประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ ผู้จัดหาและจำหน่ายวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะของ Aggregator ได้แก่ Highwire Press, JSTOR, Project MUSE, OCLC, Lexis/Nexis, ProQuest Information and Learning Company, EBSCO เป็นต้น
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์