Acid Paper

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acid Paper
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: กระดาษกรด; กระดาษที่มีสภาพเป็นกรด
รายละเอียด: กระดาษที่มีสภาพเป็นกรดหมายถึง กระดาษที่มีค่า pH น้อยกว่า 7 แหล่งที่มาหลักของกรดในกระดาษคือ ลิกนินซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในเยื่อไม้ที่นำมาทำกระดาษ และกรดยังสามารถพัฒนาได้จากการเพิ่มสารบางชนิดในกระบวนการทำกระดาษ เช่น จากสารส้มหรือสารคลอรีนที่ใช้ในการฟอกขาว นอกจากนี้ยังได้มาจากมลพิษทางอากาศ (ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ที่ส่วนใหญ่ยังมีสภาพเป็นกรด เนื่องจากมีกำมะถันและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่มากยิ่งเร่งให้กระดาษเสื่อมสลายเร็วขึ้นด้วยเป็นทวีคูณ ความเป็นกรดนี้จะทำลายความแข็งแรงของเซลลูโลสซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของกระดาษทำให้กระดาษผุกรอบเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานาน ทั้งนี้กระดาษที่มีสภาพเป็นกรดจะมีความคงทนต่ำ และมีแนวโน้มที่จะเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วบางทีในระยะเวลาสั้นๆ เช่น 50 ปีหรือน้อยกว่านั้น หนังสือที่ทำด้วยกระดาษจากเยื่อไม้มักจะแสดงการเสื่อมสภาพโดยกระดาษจะเป็นสีเหลืองและผุกรอบเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นจึงเป็นปัญหาหลักของกระดาษที่มีกรดและทำให้เป็นปัจจัยสำคัญในการเก็บรักษาวัสดุตีพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษมีความทนทานสำนักพิมพ์จะส่งเสริมให้ใช้กระดาษถาวร (Permanent paper) คือ กระดาษที่เก็บไว้ได้โดยไม่ผุกรอบ เป็นกระดาษที่ปราศจากกรดมาใช้ในการพิมพ์หนังสือทางการค้า ปัจจุบันนี้มีการค้นพบสารบางชนิดเป็นตัวเติมที่มีฤทธิ์เป็นด่าง โดยเฉพาะแคลเซียมคาร์บอเนตคุณภาพสูง (precipitated calcium carbonate) ทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มในเนื้อกระดาษได้อย่างดี ดังนั้นกระบวนการผลิตกระดาษสมัยใหม่จึงมีสภาวะเป็นด่าง ความกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมสลายของเซลลูโลสเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำในสภาวะเป็นกรดจึงลดลง นอกจากนั้นยังช่วยป้องกันกรดที่มาจากมลพิษทางอากาศได้อีกด้วยทำ ให้กระดาษมีความทนทานเพิ่มมากขึ้น
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์