service spillway

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: service spillway
ศัพท์บัญญัติ: service spillway
อักษรย่อ:
ความหมาย: อาคารทางระบายน้ำล้นปกติ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ