equipotential line

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: equipotential line
ศัพท์บัญญัติ: equipotential line
อักษรย่อ:
ความหมาย: เส้นศักย์เท่ากัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ