field wetness

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: field wetness
ศัพท์บัญญัติ: field wetness
อักษรย่อ:
ความหมาย: สภาพน้ำในแปลงเพาะปลูก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ