specification

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: specification
ศัพท์บัญญัติ: specification
อักษรย่อ:
ความหมาย: รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ